• LIETOŠANAS NOTEIKUMI

  Sveika!

  Šie Lietošanas noteikumi („Lietošanas noteikumi“) nosaka tīmekļa vietnes nikitina.lv (saukta „Tīmekļa vietne“) un citu Diānas Ņikitinas elektronisko kanālu, kopā saukti - „Pakalpojumi“, izmantošanu.

   

  Lietošanas noteikumi veido saistošu vienošanos par Pakalpojumiem starp Tevi un mani, Diānu Ņikitinu vai SIA "Darling Im Home" (turpmāk „Autors“).

   

  PAKALPOJUMU DARBĪBAS JOMA UN NOTEIKUMU PIEŅEMŠANA

  Lūdzu rūpīgi izlasīt šos Lietošanas noteikumus. Instalējot lietojumprogrammu, reģistrējoties kā Pakalpojuma lietotāja vai citādi izmantojot Pakalpojumus, tu apstiprini, ka esi izlasījusi, sapratusi un akceptējusi šos Lietošanas noteikumus.

   

  LIETOTĀJA PIENĀKUMI

  Pakalpojumu mērķis ir uzlabot tavu, kā klienta, pieredzi un attīstīt manu servisu, biznesu, nodrošinot ar tīmekļa vietni un lietojumprogrammu.

  Tev jāglabā lietotāja vārds un/vai parole konfidenciāli, tos nedrīkst nevienam izpaust.

  Tavs pienākums ir regulāri atjaunot paroli, nekavējoties informēt mani, Autoru, ja tev tapis zināms vai tev ir aizdomas, ka tava parole ir nonākusi trešās personas rīcībā.

  Piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, tu esi atbildīga par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot tavu lietotāja kontu. Tu esi pilnībā atbildīga par visiem veiktajiem darījumiem un citām saistībām, kas veiktas, izmantojot lietojumprogrammu.

  Noteiktu pakalpojumu funkcionalitāšu izmantošanai var būt nepieciešams, lai tu būtu sasniegusi 18 gadu vecumu. Pakalpojumu vai to funkcionalitāšu izmantošanai var būt nepieciešama arī atsevišķa reģistrācija vai citi pasākumi. Autoram ir tiesības nepiedāvāt tev Pakalpojumus vai dažas to funkcijas.

   

  INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

  Pakalpojumi un to saturs ir Autora un iespējamo trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un konfidenciāla informācija. Pakalpojumu un to satura neatļauta kopēšana un koplietošana ir aizliegta, ja vien tā nav īpaši atļauta šajos Lietošanas noteikumos.

   

  Bez iepriekšējas Autora rakstveida piekrišanas tev nav tiesību:

  • kopēt vai izmantot Pakalpojumus vai jebkādus materiālus, ko tie satur, citiem mērķiem, nekā tie, kas aprakstīti Lietošanas noteikumos;
  • pārdot, izplatīt vai citādi nodot Pakalpojumus vai materiālus, ko tie satur, jebkurai trešai personai;
  • izveidot jebkādus atvasinātus darbus no Pakalpojumiem vai materiāliem, ko tie satur;
  • izmantot Pakalpojumus vai jebkādus materiālus, ko tie satur, komerciāliem mērķiem;
  • vai ļaut trešai pusei veikt jebkuru no iepriekš minētajām darbībām.
  • tu piekrīti nekopēt nekādus materiālus vai citus datus tīmekļa vietnē.
  • Tu vari lejupielādēt no tīmekļa vietnes vienu materiāla eksemplāru vienā ierīcē personiskai un nekomerciālai lietošanai, ja vien Autors nav devis atsevišķu rakstveida atļauju cita veida lietošanai.

   

  ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

  Saskaņā ar tiesību aktos noteikto maksimālo apjomu, tīmekļa vietnē ietvertā informācija tiek sniegta „kāda tā ir”, bez jebkāda veida skaidras vai netiešas garantijas, tostarp garantijas attiecībā uz pārdošanu, intelektuālā īpašuma nepārkāpšanu vai piemērotību noteiktam mērķim. Gadījumā, ja vietnē ir saite uz trešās puses lapu, tā ir paredzēta tikai lietotāju ērtībām, un Autors nav atbildīgs par jebkādu šādā tīmekļa lapā ietvertās informācijas saturu vai pareizību.

  Ievērojot tiesību aktos noteikto maksimālo apjomu, Autors nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, tostarp tādiem zaudējumiem, kas radušies, neierobežojot netiešus, izrietošus vai īpašus zaudējumus, piemēram, ieņēmumu zaudēšanu vai peļņas zaudēšanu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, datu vai informācijas zudumu, kas izriet no vietnes informācijas izmantošanas veidiem vai nespējas izmantot šo informāciju.

   

  Autors neuzņemas atbildību par jebkādiem netiešiem izdevumiem, zaudējumiem vai zudumiem (ieskaitot iegādes vertību), kas rodas, izmantojot Pakalpojumus vai nespēju izmantot Pakalpojumus. Turklāt Autors nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas nepārvaramas varas vai cita līdzvērtīga un nepamatota notikuma dēļ, kas kavē Tīmekļa vietnes darbību.

   

  Autors negarantē, ka Pakalpojumi ir pieejami vai ir tavā rīcībā bez pārtraukuma, un nav atbildīgs par datu zudumu vai iespējamiem zaudējumiem, kas radušies Pakalpojuma pārtraukumu dēļ. Pakalpojumi un dati, kurus esi saglabājusi Pakalpojumos, var būt nepieejami līdz turpmākam paziņojumam, piemēram, sakarā ar servera uzturēšanas pārtraukumiem, vai arī dati un citi materiāli var tikt iznīcināti vai neatgriezeniski zaudēti neparedzētu iemeslu dēļ.

   

  Autoram ir tiesības slēgt Pakalpojumus vai liegt Pakalpojumu vai tā daļas izmantošanu un neapstiprināt pirkumu vai citas darbības, ko esi veikusi, izmantojot Pakalpojumus, īpaši šādu iemeslu dēļ:

  - drošības apsvērumu dēļ;

  - ir iemesls uzskatīt, ka Pakalpojumus vai to funkciju izmanto nepamatoti, nelegāli vai krāpnieciski;

  - Pakalpojumus vai to funkcija tiek izmantota tādā veidā, kas ir būtiski pretrunā šiem Lietošanas noteikumiem.

   

  Paziņojumi, ko sniegušas trešās personas, neatspoguļo Autora viedokļus vai prognozes. Autoram nav pienākuma pārbaudīt vai atjaunināt analītiķu vai citu trešo personu izdotos aprēķinus, vai citus nākotnē vērstos paziņojumus. Tu arī pilnībā esat atbildīga par visiem datiem, par kuriem esi ziņojusi vai nosūtījusi Pakalpojumiem. Autors patur tiesības jebkurā brīdī dzēst šādus datus.

   

  Pakalpojumi var saturēt arī saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Aktivizējot jebkuru no šīm saitēm, tu atstāj Autora sniegtos Pakalpojumus. Autors nekādā ziņā nav atbildīgs par šādu tīmekļa vietņu darbību, šo tīmekļa vietņu apkopoto datu apstrādi, informācijas saturu, pareizību vai precizitāti šajās tīmekļa vietnēs, vai šādu tīmekļa vietņu izmantošanu. Autors nepārrauga šādu vietņu raksturu vai saturu. Turklāt Autors neiesaka tīmekļa vietnes, informāciju par tām vai jebkuras trešās personas produktiem vai pakalpojumiem. Mēs iesakām rūpīgi izlasīt tīmekļa vietņu Lietošanas noteikumus un Privātuma politikas noteikumus.

   

  DAŽĀDI

  Autors jebkurā laikā var bez iepriekšējas paziņošanas veikt izmaiņas Pakalpojumos. Autors var arī jebkurā laikā pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu un izdzēst Pakalpojumos ietvertos datus, iepriekš par to nebrīdinot. Autors jebkurā laikā var vienpusēji mainīt vai papildināt šos Lietošanas noteikumus, paziņojot par izmaiņām Pakalpojumos vai sazinoties ar tevi, izmantojot citus līdzekļus.

  Izmaiņas stājas spēkā, kad par izmaiņām ir paziņots Pakalpojumos vai kad ir nosūtīts paziņojums, izmantojot citus līdzekļus. Turpinot izmantot Pakalpojumus pēc šāda paziņojuma, tiek akceptēti mainītie Lietošanas noteikumi. Ja tu nevēlies pieņemt izmaiņas, diemžēl pēc izmaiņām vairs nevarēsi izmantot mūsu Pakalpojumus.

  Ja vienu vai vairākus Lietošanas noteikumu nosacījumus uzskata par nederīgiem, nelikumīgiem, spēkā neesošiem vai neizpildāmiem, pārējos nosacījumus pēc iespējas precīzāk interpretē saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kas atbilst šo noteikumu sākotnējam mērķim. Citos aspektos noteikumi paliek spēkā pilnībā. Ar nosacījumu, ka Autors neizmantos nevienu no tiesību punktiem saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem vai atsakās no iespējām izmantot tiesības, pamatojoties uz šiem noteikumiem, tas neierobežo Autora iespējas vēlāk izmantot šīs vai citas tiesības saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

   

  Pakalpojumu sadaļā izmantojam trešo pušu izstrādāto koda programmatūru, kuras izstrādātājs saņem tavus datus un apstrādā tos saskaņā ar savu privātuma politiku un lietošanas noteikumiem. Šos Lietošanas noteikumus reglamentē un interpretē atbilstoši Latvijas tiesību aktiem. Es centīšos atrisināt jebkuras iespējamās nesaskaņas tiešā saziņā ar tevi.

   

  PAPILDU INFORMĀCIJA

  Ja tev ir kādi jautājumi par Pakalpojumu vai šiem Lietošanas noteikumiem, kā arī sūdzību gadījumā, sazinies, lūdzu, ar mani, rakstot uz e-pastu diana@nikitina.lv.

   

  Pēdējo reizi labots 09.09.21.

   

   

  Ar sveicieniem,

  Diāna Ņikitina

  Reģ. Nr. 17118310604

  &

  SIA "Darling Im Home"

  Reģ.nr.40203344411

  Iecavas 1-32, Rīga LV-1083

   

   

  // ENGLISH

  TERMS OF USE

  These Terms of Use ("Terms") govern the use of the website nikitina.lv (referred to as the "Website") and other electronic channels of Diāna Ņikitina, collectively referred to as the "Services."

  These Terms constitute a binding agreement regarding the Services between you and me, Diāna Ņikitina, or SIA "Darling Im Home" (hereinafter the "Author").

  SCOPE OF SERVICES AND ACCEPTANCE OF TERMS

  Please carefully read these Terms of Use. By installing the application, registering as a user of the Service, or otherwise using the Services, you confirm that you have read, understood, and accepted these Terms of Use.

  USER RESPONSIBILITIES

  The purpose of the Services is to enhance your experience as a customer and to develop my service and business by providing the Website and the application.

  You must keep your username and/or password confidential and not disclose them to anyone.

  It is your responsibility to regularly update your password and immediately inform me, the Author, if you become aware or suspect that your password has fallen into the hands of a third party.

  By agreeing to these Terms of Use, you are responsible for all actions taken using your user account. You are fully responsible for all transactions and other activities carried out using the application.

  To use certain functionalities of the Services, you may need to be at least 18 years old. Registration or other actions may also be required to use the Services or their functionalities. The Author reserves the right not to offer you the Services or certain features.

  INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

  The Services and their content are the intellectual property rights of the Author and third parties, as applicable, and confidential information. Unauthorized copying and sharing of the Services and their content is prohibited, unless expressly permitted in these Terms of Use.

  Without the prior written consent of the Author, you do not have the right to:

  • copy or use the Services or any materials they contain for purposes other than those described in these Terms of Use;
  • sell, distribute, or otherwise transfer the Services or the materials they contain to any third party;
  • create derivative works from the Services or the materials they contain;
  • use the Services or any materials they contain for commercial purposes; or
  • allow a third party to perform any of the aforementioned actions.

  You agree not to copy any materials or other data from the Website. You may download one copy of a material from the Website on one device for personal and non-commercial use unless the Author has provided separate written permission for other types of use.

  LIMITATION OF LIABILITY

  To the maximum extent permitted by applicable law, the information contained on the Website is provided "as is," without any kind of express or implied warranty, including warranties of merchantability, non-infringement of intellectual property, or fitness for a particular purpose. If there is a link to a third-party website on the Website, it is provided for the convenience of users only, and the Author is not responsible for the content or accuracy of information on such websites.

  Subject to the maximum extent permitted by law, in no event shall the Author be liable for any direct, indirect, special, consequential, or incidental damages, including loss of revenue or profit, business interruption, loss of data or information resulting from the use or inability to use the Website's information.

  The Author is not responsible for any indirect expenses, losses, or damages (including loss of value) incurred through the use of the Services or inability to use the Services. Furthermore, the Author is not responsible for losses arising from force majeure or other equivalent and unforeseen events that may impede the operation of the Website.

  The Author does not guarantee the uninterrupted availability or accessibility of the Services and is not responsible for data loss or potential losses resulting from interruptions in the Service. Services and data you have saved in the Services may be unavailable until further notice, such as due to server maintenance, or data and other materials may be destroyed or irretrievably lost for unforeseen reasons.

  The Author has the right to close the Services, deny the use of the Services or parts thereof, and not confirm a purchase or other actions you have taken using the Services, especially for the following reasons:

  • for security reasons;
  • if there is reason to believe that the Services or their functions are being used unjustifiably, illegally, or fraudulently;
  • if the Services or their functions are used in a way that is substantially contrary to these Terms of Use.

  Statements made by third parties do not reflect the Author's opinions or forecasts. The Author is not obliged to verify or update calculations made by analysts or other third parties, or other future-oriented statements. You are also fully responsible for all data you have reported or sent to the Services. The Author reserves the right to delete such data at any time.

  The Services may also contain links to third-party websites. By activating any of these links, you leave the Services provided by the Author. The Author is in no way responsible for the operation of such websites, the processing of data collected on these websites, the accuracy or accuracy of the information on these websites, or the use of these websites. The Author does not monitor the nature or content of such websites. Furthermore, the Author does not endorse websites, information about them, or products or services of third parties. We recommend that you carefully read the Terms of Use and Privacy Policies of these websites.

  VARIOUS

  The Author may make changes to the Services at any time without prior notice. The Author may also cease providing the Services and delete the data contained in the Services at any time, without prior notice. The Author may unilaterally change or supplement these Terms of Use at any time by notifying of the changes in the Services or by contacting you through other means.

  Changes take effect when notice is given in the Services or when notice is sent by other means. By continuing to use the Services after such notice, you accept the amended Terms of Use. If you do not wish to accept the changes, unfortunately, you will no longer be able to use our Services after the changes.

  If one or more conditions of these Terms of Use are deemed invalid, illegal, unenforceable, or non-binding, the remaining conditions will be interpreted as accurately as possible in accordance with applicable law, consistent with the initial purpose of these Terms of Use. In all other respects, the conditions remain fully valid. Provided that the Author does not use any of the rights under these Terms of Use or waives the rights based on these Terms of Use, it does not limit the Author's ability to later exercise these or other rights in accordance with these Terms of Use.

  These Terms of Use are governed and interpreted in accordance with Latvian law. I will try to resolve any possible discrepancies with you directly.

  ADDITIONAL INFORMATION

  If you have any questions about the Service or these Terms of Use, or in case of complaints, please contact me at the email address diana@nikitina.lv.

  Last edited on 09.09.21.

  Best regards,

  Diāna Ņikitina

  Reg. No. 17118310604

  &

  SIA "Darling Im Home"

  Reg. No. 40203344411

  Iecavas 1-32, Riga LV-1083